Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
8
Hide details for 28/03/202328/03/2023
402/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Anh (lần hai)
403/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đào Thị Bé (lần hai)
404/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
1142/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2023 (Đề án 938)
1143/KH-BCĐ V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (Đề án 939)
1144/UBND-VXNV V/v phát hành Thẻ du lịch thông minh (Thẻ Việt - Một thẻ quốc gia)
1145/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023
1146/KH-UBND V/v Phát triển hạ tầng số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
3
Hide details for 27/03/202327/03/2023
1116/KH-UBND V/v Tổ chức tọa đàm tọa đàm kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) trên địa bàn tỉnh
1118/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 3853/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 - 2026” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1120/UBND-PVHCC V/v triển khai thực hiện công văn số 165/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ.
4
Hide details for 24/03/202324/03/2023
1097/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023
1107/UBND-VXNV V/v thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 01 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025
131/QĐ-UBND Về việc đính chính Điểm d khoản 1 Điều 2 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
1086/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023
3
Hide details for 23/03/202323/03/2023
1076/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1080/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”
1083/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh
3
Hide details for 22/03/202322/03/2023
372/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ Công tác kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023
1061/KH-UBND V/v Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1068/KH-UBND V/v Tổ chức thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 21/03/202321/03/2023
1045/UBND-VXNV V/v triển khai xây dựng Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.
371/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 16/3/2023
1038/KH-UBND V/v Kế hoạch phối hợp tổ chức quảng bá du lịch tỉnh Ninh Thuận với các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng