Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 47/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/08/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT12312-1691056594605-89722821.DOC
DT12312-1691056594605-89722821_signed(07.08.2023_16h40p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến