Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3228/KH-UBND   Ngày ky´: 07/08/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 390-KL/TU ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  
Tệp đính kèm:
DT12367-1691123813721-48421946.doc
DT12367-1691123813721-48421946(07.08.2023_15h21p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh