Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1043/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/08/2023  
  Trích yếu: V/v đính chính Quyết định số 471/QĐ-BTNMT ngày 08/4/2023 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12361-1691122170269-92065591.doc
DT12361-1691122170269-92065591_converted(07.08.2023_08h49p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm