Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 23/02/202323/02/2023
615/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 22/02/202322/02/2023
576/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
208/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
207/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 16/02/2023
583/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023
595/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
599/UBND-TCD V/v áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
2
Hide details for 21/02/202321/02/2023
562/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2023
570/UBND-KTTH V/v triển khai Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 19/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
6
Hide details for 20/02/202320/02/2023
547/UBND-TCD V/v chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
545/KH-UBND V/v Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
552/UBND-PVHCC V/v tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
555/KH-UBND V/v Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2023
203/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
200/QĐ-UBND GỬI LẠI FILE QĐ. LÝ DO SỬA LẠI DÒNG THỨ 7 TRANG 1 Về việc phân công thu thập thông tin phục vụ biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 17/02/202317/02/2023
526/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023
532/KH-UBND V/v Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023
533/UBND-VXNV V/v triển khai Thông tư số 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
534/KH-UBND V/v Phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
195/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tạm thời của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
8/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 08/2023 (Từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2023)
22/TB-PCTT V/v Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 16/02/202316/02/2023
503/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
510/UBND-KTTH V/v khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XI


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng