Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 49/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/08/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 87/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT12933-1691915107773-61108507.doc
DT12933-1691915107773-61108507_converted(17.08.2023_09h07p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh