Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
10
Hide details for 27/02/202327/02/2023
650/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
648/KH-UBND V/v Triển khai Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
647/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
646/KH-UBND V/v Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2023
656/KH-UBND V/v Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
80/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải
654/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-BVHTTDL ngày 02/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
659/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2023
660/KH-UBND V/v Thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2023
231/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 24/02/202324/02/2023
619/KH-UBND V/v KẾ HOẠCH Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
625/KH-UBND V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”
627/KH-UBND V/v Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
628/UBND-VXNV V/v việc triển khai thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan giai đoạn 2023-2025
632/KH-UBND V/v Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
633/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)
220/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 23/02/202323/02/2023
615/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 22/02/202322/02/2023
576/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
208/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
207/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 16/02/2023
583/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023
595/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
599/UBND-TCD V/v áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
2
Hide details for 21/02/202321/02/2023
562/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng