Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 33/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/06/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9534-1687161213706-74359856.doc
DT9534-1687161213706-74359856(21.06.2023_09h31p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc