Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 31/12/202231/12/2022
752/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận năm 2022
5740/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1
Hide details for 30/12/202230/12/2022
15/CT-UBND Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
6
Hide details for 29/12/202229/12/2022
85/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1921/QĐ-UBND V/v Ban hành Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
1925/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh
738/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận
5702/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh
1933/QĐ-UBND V/v Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tỉnh Ninh Thuận.
7
Hide details for 28/12/202228/12/2022
5667/UBND-KTTH V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
5674/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023
5675/CT-UBND V/v Thăm, chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
5678/UBND-VXNV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
5681/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an toàn thực phẩm
5682/KH-UBND V/v Triển khai Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
84/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 27/12/202227/12/2022
82/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5649/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5652/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2
Hide details for 26/12/202226/12/2022
1901/QĐ-UBND Về việc giải thể Hội Dinh dưỡng tỉnh Ninh Thuận
1902/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 22/12/2022
1
Hide details for 25/12/202225/12/2022
5621/KH-UBND V/v Tổ chức Chương trình Nghệ thuật - Chào năm mới 2023
1
Show details for 24/12/202224/12/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng