Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 67/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/09/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14117-1693389800696-77992188.doc
DT14117-1693389800696-77992188_converted(11.09.2023_14h30p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung