Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 66/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/09/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện một số chính sách trong Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT14373-1693992410822-27281619_nguyenthithanhbinh-07-09-2023_10h27p22.doc
DT14373-1693992410822-27281619_nguyenthithanhbinh-07-09-2023_10h27p22_converted(11.09.2023_08h53p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh