Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3772/CTR-UBND   Ngày ky´: 11/09/2023  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT14378-1693995288339-31047174_nguyenthithanhbinh-08-09-2023_15h02p49.docx
DT14378-1693995288339-31047174_nguyenthithanhbinh-08-09-2023_15h02p49(11.09.2023_16h12p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình