Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 06/10/202206/10/2022
4342/UBND-KTTH V/v chủ động triển khai công tác ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
4343/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
8
Hide details for 03/10/202203/10/2022
1374/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quốc Dũng (lần hai)
1372/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2020
4282/KH-TCT V/v Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ
4287/UBND-TCDNC Về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người tại địa phương.
4288/UBND-KTTH V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
4289/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai đợt cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1378/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận
4281/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
3
Hide details for 28/09/202228/09/2022
4233/KH-UBND V/v Nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Ninh Thuận năm 2022
4238/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
102/TB-UBND Về việc cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 27/09/202227/09/2022
4222/UBND-KTTH HỎA TỐC_V/v ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4225/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ
2
Hide details for 26/09/202226/09/2022
252/BC-UBND V/v Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Quý III, 9 tháng và phương hướng chỉ đạo điều hành 03 tháng cuối năm 2022
4205/CĐ-UBND V/v Công điện Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống cơn bão số 4
4
Hide details for 25/09/202225/09/2022
4177/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4179/CĐ-UBND Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4180/PA-UBND V/v Phương án điều chuyển các Trung tâm y tế huyện, thành phố về Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý
55/2022/QĐ-UBND V/v QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 23/09/202223/09/2022
648/TB-VPUB Lịch Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
4
Show details for 22/09/202222/09/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng