Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 21/04/202321/04/2023
1561/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
1562/KH-UBND V/v KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2023
8/CT-UBND Về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận
1565/UBND-KTTH V/v tiếp tục tập trung tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu
3
Hide details for 20/04/202320/04/2023
1544/UBND-TCD V/v cấm các loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn tập thực binh xử lý tình huống A2 trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
1553/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
528/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 19/04/202319/04/2023
1524/KH-UBND V/v KẾ HOẠCH Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2023
519/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
1534/KH-UBND V/v Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023
7
Hide details for 18/04/202318/04/2023
1501/KH-UBND V/v Triển khai đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1498/UBND-VXNV V/v hỗ trợ tuyên truyền thông tin tuyển sinh năm 2023.
506/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
497/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
176/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
175/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Bác Ái
1512/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh quản lý, sử dụng và thực hiện tinh giản biên chế thông qua kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
5
Hide details for 17/04/202317/04/2023
41/TB-UBND V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương; kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)
1488/UBND-VXNV V/v Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ Phật đản năm 2023
1486/KH-UBND V/v Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
174/QĐ-UBND V/v Ban hành các Kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
1522/VPUB-KTTH V/v triển khai thực hiện hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, điều kiện đảm bảo kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử (phiên bản 1.0)
2
Hide details for 16/04/202316/04/2023
1470/UBND-KTTH V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
492/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Tư (lần đầu).


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng