Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 55/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT13823-1692936011108-23824517.doc
DT13823-1692936011108-23824517_converted(28.08.2023_13h35p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh