Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 26/07/202226/07/2022
38/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3265/KH-UBND V/v Chuyển đổi Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025
1034/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2022
5
Hide details for 25/07/202225/07/2022
1024/QĐ-UBND V/v bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận
1025/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
1027/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1028/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
1029/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 24/07/202224/07/2022
37/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 (Văn bản QPPL)
1
Hide details for 22/07/202222/07/2022
468/TB-VPUB Lịch Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 21/07/202221/07/2022
74/TB-UBND V/v viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
36/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định bổ sung danh mục thiết bị chuyên dùng phục vụ đào tạo của ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Phụ lục kèm theo Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
3192/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
3189/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.
3187/UBND-VXNV V/v tăng cường chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia
3
Hide details for 20/07/202220/07/2022
3167/KH-UBND V/v Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022
3168/UBND-TCDNC Về việc tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
35/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 19/07/202219/07/2022
969/QĐ-UBND V/v Quyết định tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
3144/KH-BCĐ V/v Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.
3156/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
3160/KH-UBND V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2022
5
Show details for 18/07/202218/07/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng