Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 21/12/202221/12/2022
10
Show details for 20/12/202220/12/2022
3
Show details for 19/12/202219/12/2022
4
Show details for 17/12/202217/12/2022
8
Show details for 15/12/202215/12/2022
9
Show details for 14/12/202214/12/2022
4
Show details for 13/12/202213/12/2022
3
Show details for 12/12/202212/12/2022
1
Show details for 11/12/202211/12/2022
3
Show details for 09/12/202209/12/2022
2
Show details for 08/12/202208/12/2022
4
Hide details for 07/12/202207/12/2022
668/QĐ-UBND V/v Quyết định v/v Điều chỉnh tên gọi Ban Tiếp công dân - Nội chính thành Ban Tiếp công dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1784/QĐ-UBND Về việc phân công các Sở, ban, ngành, các Hội, đoàn thể phụ trách tiêu chí và hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
72/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5361/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8
Show details for 06/12/202206/12/2022
10
Show details for 05/12/202205/12/2022
4
Show details for 30/11/202230/11/2022
8
Show details for 28/11/202228/11/2022
2
Show details for 27/11/202227/11/2022
2
Show details for 26/11/202226/11/2022
9
Show details for 25/11/202225/11/2022
4
Show details for 24/11/202224/11/2022
1
Show details for 23/11/202223/11/2022
14
Show details for 22/11/202222/11/2022
7
Show details for 21/11/202221/11/2022
1
Show details for 19/11/202219/11/2022
3
Show details for 18/11/202218/11/2022
2
Show details for 17/11/202217/11/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng