Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3571/UBND-TCD   Ngày ky´: 25/08/2023  
  Trích yếu: V/v xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  
Tệp đính kèm:
cv3808ngay218vvxulyvbtrienkhaidean06.doc
cv3094guitoda06.pdf
cv2777cuatctdean06.pdf
cv3808ngay218vvxulyvbtrienkhaidean06signedsigned.pdf
DT13836-1692946863297-09995880.docx
CVUB3571_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung