Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Hide details for 24/06/202224/06/2022
2739/UBND-PVHCC V/v triển khai thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2745/UBND-VXNV V/v triển khai Công điện 815/CĐ-BYT của Bộ Y tế
2749/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công văn số 2563/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2753/UBND-BCĐTHI-CV V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 694/TB-BGDĐT ngày 21/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
26/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26/2022 (Từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022)
31/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2756/UBND-VXNV V/v triển khai các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022
771/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
398/TB-VPUB Lịch Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 23/06/202223/06/2022
762/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
2729/UBND-PVHCC V/v triển khai thí điểm hệ thống tổng đài tự động phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
350/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ninh Phước
353/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Phước
5
Hide details for 22/06/202222/06/2022
749/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
753/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 16/6/2022
2704/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.
2711/UBND-VXNV V/v hoàn thiện hồ sơ Quy chuẩnkỹ thuật địa phương về chất lượngnước sạch sử dụng cho mục đíchsinh hoạt tỉnh Ninh Thuận.
2713/KH-UBND V/v Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025
2
Hide details for 21/06/202221/06/2022
2685/KH-UBND V/v Kế hoạch phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
747/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 20/06/202220/06/2022
736/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/5/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
2660/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
732/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
2671/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công văn số 2641-CV/TU ngày 13/6/2022 của Thường trực Tỉnh ủy
3
Show details for 19/06/202219/06/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng