Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 09/08/202309/08/2023
1050/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
1051/QĐ-BTC V/v Ban hành Bộ Câu hỏi Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023
32/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 32/2023 (Điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2023)
1052/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn giám sát thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
61/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 08/08/202308/08/2023
1046/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1047/QĐ-UBND Về việc giải thể Hội Tin học tỉnh
1048/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
199/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
7
Hide details for 07/08/202307/08/2023
3210/UBND-VXNV V/v cho vay đối với hộ gia đình sản suất, kinh doanh và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
1043/QĐ-UBND V/v đính chính Quyết định số 471/QĐ-BTNMT ngày 08/4/2023 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3218/UBND-KTTH V/v khẩn trương rà soát, xử lý các vấn đề liên quan lâm sản tận dụng tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay
3228/KH-UBND V/v Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 390-KL/TU ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
47/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
3235/KH-TCT V/v Tự kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị
3223/KH-UBND V/v Kế hoạch Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1
Hide details for 05/08/202305/08/2023
32/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 32/2023 (Từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2023)
3
Hide details for 04/08/202304/08/2023
1036/QĐ-UBND V/v công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
3183/UBND-PVHCC V/v tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo Công điện số 644/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3199/UBND-KTTH V/v thực hiện phòng chống thiên tai đảm bảo cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023
4
Hide details for 03/08/202303/08/2023
46/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
3164/KH-UBND Về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3172/UBND-KTTH V/v chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lớn; đồng thời tiếp tục triển khai phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ sắp đến.
1033/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Trần Trung Hiếu (lần hai)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng