Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
8
Show details for 28/03/202328/03/2023
3
Show details for 27/03/202327/03/2023
4
Show details for 24/03/202324/03/2023
3
Show details for 23/03/202323/03/2023
3
Show details for 22/03/202322/03/2023
4
Show details for 21/03/202321/03/2023
6
Show details for 20/03/202320/03/2023
2
Show details for 17/03/202317/03/2023
5
Show details for 16/03/202316/03/2023
9
Hide details for 15/03/202315/03/2023
911/KH-UBND V/v Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023
916/UBND-TCD V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạmpháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
924/UBND-TCD V/v xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh
921/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện chế độphụ cấp ưu đãi theo nghề đối vớiviên chức công tác tại các cơ sởy tế công lập theo Nghị định số05/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
326/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình Sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
937/UBND-KTTH V/v tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐCĐS ngày 09/3/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh
327/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án quản lý, khai thác các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
930/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022
936/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
5
Show details for 14/03/202314/03/2023
8
Show details for 13/03/202313/03/2023
3
Show details for 11/03/202311/03/2023
1
Show details for 10/03/202310/03/2023
3
Show details for 09/03/202309/03/2023
7
Show details for 08/03/202308/03/2023
3
Show details for 07/03/202307/03/2023
7
Show details for 06/03/202306/03/2023
7
Show details for 04/03/202304/03/2023
3
Show details for 03/03/202303/03/2023
4
Show details for 02/03/202302/03/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng