Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 21/04/202321/04/2023
3
Show details for 20/04/202320/04/2023
3
Show details for 19/04/202319/04/2023
7
Show details for 18/04/202318/04/2023
5
Show details for 17/04/202317/04/2023
2
Show details for 16/04/202316/04/2023
1
Show details for 14/04/202314/04/2023
2
Show details for 13/04/202313/04/2023
5
Show details for 12/04/202312/04/2023
8
Show details for 10/04/202310/04/2023
1
Show details for 09/04/202309/04/2023
4
Show details for 08/04/202308/04/2023
10
Show details for 07/04/202307/04/2023
11
Hide details for 06/04/202306/04/2023
461/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”
1310/KH-UBND V/v Kế hoạch Tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 1).
460/QĐ-UBND V/v Quyết định cấp phát gạo học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 1) hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
459/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn
1307/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV năm 2023.
1308/UBND-VXNV V/v rà soát Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào 6 tháng cuối năm 2023
1305/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước”
457/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
458/QĐ-BTC Về việc thành lập các Tiểu ban chuyên môn phục vụ Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”
1314/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến tháng 5/2023 và đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1354/VPUB-VXNV V/v thực hiện ấn phẩm “Ninh Thuận - Khát vọng phát triển”
7
Show details for 05/04/202305/04/2023
8
Show details for 04/04/202304/04/2023
7
Show details for 03/04/202303/04/2023
2
Show details for 02/04/202302/04/2023
1
Show details for 01/04/202301/04/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng