Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 27/12/202227/12/2022
2
Show details for 26/12/202226/12/2022
1
Show details for 25/12/202225/12/2022
1
Show details for 24/12/202224/12/2022
10
Show details for 23/12/202223/12/2022
4
Show details for 22/12/202222/12/2022
4
Show details for 21/12/202221/12/2022
10
Show details for 20/12/202220/12/2022
3
Show details for 19/12/202219/12/2022
4
Show details for 17/12/202217/12/2022
8
Show details for 15/12/202215/12/2022
9
Show details for 14/12/202214/12/2022
4
Show details for 13/12/202213/12/2022
3
Show details for 12/12/202212/12/2022
1
Show details for 11/12/202211/12/2022
3
Show details for 09/12/202209/12/2022
2
Show details for 08/12/202208/12/2022
4
Show details for 07/12/202207/12/2022
8
Show details for 06/12/202206/12/2022
10
Hide details for 05/12/202205/12/2022
330/BC-UBND V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
1765/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
5284/BĐHCĐS-KTTH V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tại Thông báo số 02-TB/BCĐCĐS
5285/KH-UBND V/v Tổ chức Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023
5286/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 364/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
5288/UBND-VXNV V/v tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
5298/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 527-TB/TU và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
69/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5302/TCTĐA06-TCDNC V/v tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP năm 2022 trên địa bàn tỉnh
5307/KH-UBND V/v Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng