Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
10
Show details for 22/05/202322/05/2023
3
Show details for 20/05/202320/05/2023
1
Show details for 19/05/202319/05/2023
8
Show details for 18/05/202318/05/2023
5
Show details for 17/05/202317/05/2023
2
Show details for 16/05/202316/05/2023
5
Show details for 15/05/202315/05/2023
2
Show details for 13/05/202313/05/2023
4
Show details for 12/05/202312/05/2023
5
Show details for 11/05/202311/05/2023
4
Show details for 10/05/202310/05/2023
4
Show details for 08/05/202308/05/2023
1
Show details for 06/05/202306/05/2023
5
Show details for 04/05/202304/05/2023
1
Show details for 03/05/202303/05/2023
2
Show details for 30/04/202330/04/2023
1
Show details for 29/04/202329/04/2023
5
Show details for 28/04/202328/04/2023
9
Hide details for 27/04/202327/04/2023
1663/KH-UBND V/v Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
1661/KH-BTC V/v Tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần thứ II năm 2023
44/TB-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Khối thi đua Doanh nghiệp I
572/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
1673/UBND-KTTH V/v triển khai Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
569/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh
1668/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển giá trị cây Nho và sản phẩm từ Nho tỉnh Ninh Thuận
567/QĐ-UBND V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023
1680/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Show details for 26/04/202326/04/2023
4
Show details for 21/04/202321/04/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng