Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 24/03/202324/03/2023
1097/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023
1107/UBND-VXNV V/v thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 01 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025
131/QĐ-UBND Về việc đính chính Điểm d khoản 1 Điều 2 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
1086/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023
3
Show details for 23/03/202323/03/2023
3
Show details for 22/03/202322/03/2023
4
Show details for 21/03/202321/03/2023
6
Show details for 20/03/202320/03/2023
2
Show details for 17/03/202317/03/2023
5
Show details for 16/03/202316/03/2023
9
Show details for 15/03/202315/03/2023
5
Show details for 14/03/202314/03/2023
8
Show details for 13/03/202313/03/2023
3
Show details for 11/03/202311/03/2023
1
Show details for 10/03/202310/03/2023
3
Show details for 09/03/202309/03/2023
7
Show details for 08/03/202308/03/2023
3
Show details for 07/03/202307/03/2023
7
Show details for 06/03/202306/03/2023
7
Show details for 04/03/202304/03/2023
3
Show details for 03/03/202303/03/2023
4
Show details for 02/03/202302/03/2023
7
Show details for 01/03/202301/03/2023
9
Show details for 28/02/202328/02/2023
10
Show details for 27/02/202327/02/2023
7
Show details for 24/02/202324/02/2023
1
Show details for 23/02/202323/02/2023
6
Show details for 22/02/202322/02/2023
2
Show details for 21/02/202321/02/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng