Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Show details for 12/04/202312/04/2023
8
Show details for 10/04/202310/04/2023
1
Show details for 09/04/202309/04/2023
4
Show details for 08/04/202308/04/2023
10
Show details for 07/04/202307/04/2023
11
Show details for 06/04/202306/04/2023
7
Show details for 05/04/202305/04/2023
8
Show details for 04/04/202304/04/2023
7
Show details for 03/04/202303/04/2023
2
Show details for 02/04/202302/04/2023
1
Show details for 01/04/202301/04/2023
1
Show details for 31/03/202331/03/2023
4
Show details for 30/03/202330/03/2023
2
Show details for 29/03/202329/03/2023
8
Show details for 28/03/202328/03/2023
3
Show details for 27/03/202327/03/2023
4
Hide details for 24/03/202324/03/2023
1097/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023
1107/UBND-VXNV V/v thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 01 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025
131/QĐ-UBND Về việc đính chính Điểm d khoản 1 Điều 2 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
1086/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023
3
Show details for 23/03/202323/03/2023
3
Show details for 22/03/202322/03/2023
4
Show details for 21/03/202321/03/2023
6
Show details for 20/03/202320/03/2023
2
Show details for 17/03/202317/03/2023
5
Show details for 16/03/202316/03/2023
9
Show details for 15/03/202315/03/2023
5
Show details for 14/03/202314/03/2023
8
Show details for 13/03/202313/03/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng