Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 20/06/202220/06/2022
3
Show details for 19/06/202219/06/2022
1
Show details for 18/06/202218/06/2022
1
Show details for 17/06/202217/06/2022
2
Show details for 16/06/202216/06/2022
2
Show details for 15/06/202215/06/2022
3
Show details for 14/06/202214/06/2022
1
Show details for 13/06/202213/06/2022
1
Show details for 12/06/202212/06/2022
4
Show details for 09/06/202209/06/2022
4
Show details for 08/06/202208/06/2022
6
Show details for 07/06/202207/06/2022
7
Show details for 06/06/202206/06/2022
3
Show details for 04/06/202204/06/2022
6
Show details for 03/06/202203/06/2022
1
Show details for 02/06/202202/06/2022
4
Show details for 01/06/202201/06/2022
10
Show details for 31/05/202231/05/2022
3
Show details for 30/05/202230/05/2022
1
Show details for 28/05/202228/05/2022
7
Hide details for 27/05/202227/05/2022
2287/UBND-VXNV V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
24/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 02/6/2022)
2289/KH-UBND V/v Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
2291/UBND-KTTH V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2303/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh triển khai cho vay theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ
2305/KH-UBND V.v Phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
639/QĐ-UBND V.v Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận.
8
Show details for 26/05/202226/05/2022
4
Show details for 25/05/202225/05/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng