Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 11/09/202311/09/2023
66/2023/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện một số chính sách trong Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022
3751/KH-UBND V/v Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3756/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Công điện số 779/CĐ-TTg ngày 02/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
3762/KH-UBND V/v Chi tiết triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023 - 2030
67/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3772/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1
Hide details for 07/09/202307/09/2023
3716/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến
6
Hide details for 06/09/202306/09/2023
14/CT-UBND V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
65/2023/QĐ-UBND V/v Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
227/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
3693/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
1170/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
1171/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Yến Ly (lần hai)
3
Hide details for 05/09/202305/09/2023
1160/QĐ-UBND Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Thuận
1162/QĐ-UBND Về việc thành lập các Đoàn đánh giá ngoài công nhận đạt chuẩn quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục năm 2023
3683/UBND-KTTH V/v xử lý 11 căn hộ tại Cung đường ga Cà Ná
1
Hide details for 03/09/202303/09/2023
3673/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
6
Hide details for 31/08/202331/08/2023
3650/KH-UBND V/v Kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023
3648/KH-UBND V/v Xây dựng nền tảng số, hoàn thiện và phát triển dịch vụ y tế thông minh phổ cập đến cấp cơ sở, đảm bảo điều kiện tham gia vào mạng lưới y tế thông minh toàn quốc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025
3659/UBND-KTTH V/v giải quyết nhu cầu tạm ứng vốn thực hiện dự án
62/2023/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung, mức chi đối với các giải thi đấu thể thao; chế độ, tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
63/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
64/2023/QĐ-UBND V/v QĐ Ban hành quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5
Show details for 30/08/202330/08/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng