Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Show details for 08/03/202208/03/2022
8
Show details for 07/03/202207/03/2022
2
Show details for 06/03/202206/03/2022
6
Show details for 04/03/202204/03/2022
2
Show details for 03/03/202203/03/2022
8
Show details for 02/03/202202/03/2022
9
Show details for 01/03/202201/03/2022
9
Hide details for 28/02/202228/02/2022
774/CĐ-UBND V/v triển khai một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
775/KH-UBND V/v Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022
776/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
780/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
786/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án tổ chức lại Văn phòng Phát triển kinh tế, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
791/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
792/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2022
795/UBND-VXNV V/v đề xuất Kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia năm 2023 tại đơn vị.
796/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 21/02/2022 của Văn phòng Chính phủ.
4
Show details for 26/02/202226/02/2022
5
Show details for 25/02/202225/02/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng