Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 01/04/202301/04/2023
1
Show details for 31/03/202331/03/2023
4
Show details for 30/03/202330/03/2023
2
Show details for 29/03/202329/03/2023
8
Hide details for 28/03/202328/03/2023
402/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Anh (lần hai)
403/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đào Thị Bé (lần hai)
404/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
1142/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2023 (Đề án 938)
1143/KH-BCĐ V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (Đề án 939)
1144/UBND-VXNV V/v phát hành Thẻ du lịch thông minh (Thẻ Việt - Một thẻ quốc gia)
1145/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023
1146/KH-UBND V/v Phát triển hạ tầng số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
3
Show details for 27/03/202327/03/2023
4
Show details for 24/03/202324/03/2023
3
Show details for 23/03/202323/03/2023
3
Show details for 22/03/202322/03/2023
4
Show details for 21/03/202321/03/2023
6
Show details for 20/03/202320/03/2023
2
Show details for 17/03/202317/03/2023
5
Show details for 16/03/202316/03/2023
9
Show details for 15/03/202315/03/2023
5
Show details for 14/03/202314/03/2023
8
Show details for 13/03/202313/03/2023
3
Show details for 11/03/202311/03/2023
1
Show details for 10/03/202310/03/2023
3
Show details for 09/03/202309/03/2023
7
Show details for 08/03/202308/03/2023
3
Show details for 07/03/202307/03/2023
7
Show details for 06/03/202306/03/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng