Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 13/09/202313/09/2023
518/QĐ-UBND Về việc Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
1200/QĐ-UBND V/v Phê duyệt danh sách các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đã chuyển hoá thành công năm 2022
517/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu, giai đoạn 2021-2030
516/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn, giai đoạn 2021-2030
1198/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
6
Hide details for 12/09/202312/09/2023
3797/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu dân cư Đông Bắc, thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận
3795/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót theo Kết luận của Thanh tra Bộ Ngoại giao.
3801/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3804/UBND-TCD V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
513/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số điều của Quy định phối hợp thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1197/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Minh Toàn (lần hai)
6
Hide details for 11/09/202311/09/2023
66/2023/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện một số chính sách trong Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022
3751/KH-UBND V/v Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3756/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Công điện số 779/CĐ-TTg ngày 02/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
3762/KH-UBND V/v Chi tiết triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023 - 2030
67/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3772/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1
Hide details for 07/09/202307/09/2023
3716/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến
6
Hide details for 06/09/202306/09/2023
14/CT-UBND V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
65/2023/QĐ-UBND V/v Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
227/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
3693/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
1170/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
1171/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Yến Ly (lần hai)
3
Show details for 05/09/202305/09/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng