Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 07/08/202307/08/2023
3210/UBND-VXNV V/v cho vay đối với hộ gia đình sản suất, kinh doanh và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
1043/QĐ-UBND V/v đính chính Quyết định số 471/QĐ-BTNMT ngày 08/4/2023 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3218/UBND-KTTH V/v khẩn trương rà soát, xử lý các vấn đề liên quan lâm sản tận dụng tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay
3228/KH-UBND V/v Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 390-KL/TU ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
47/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
3235/KH-TCT V/v Tự kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị
3223/KH-UBND V/v Kế hoạch Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1
Hide details for 05/08/202305/08/2023
32/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 32/2023 (Từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2023)
3
Hide details for 04/08/202304/08/2023
1036/QĐ-UBND V/v công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
3183/UBND-PVHCC V/v tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo Công điện số 644/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3199/UBND-KTTH V/v thực hiện phòng chống thiên tai đảm bảo cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023
4
Hide details for 03/08/202303/08/2023
46/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
3164/KH-UBND Về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3172/UBND-KTTH V/v chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lớn; đồng thời tiếp tục triển khai phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ sắp đến.
1033/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Trần Trung Hiếu (lần hai)
4
Hide details for 02/08/202302/08/2023
3157/UBND-VXNV V/v tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
45/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
44/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
1023/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 01/08/202301/08/2023
3126/KH-UBND V/v Sơ kết 03 năm Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
1022/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
3130/UBND-VXNV V/v triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh
1019/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
3137/UBND-VXNV V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng