Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 07/11/202207/11/2022
4831/KH-UBND V/v Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
4823/KH-UBND V/v Kế hoạch Triển khai thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận
4838/CT-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
4847/KH-UBND V/v Đào tạo bác sỹ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận năm 2021 và năm 2022
60/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1547/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 03/11/2022
1
Show details for 04/11/202204/11/2022
3
Show details for 03/11/202203/11/2022
3
Show details for 02/11/202202/11/2022
9
Show details for 01/11/202201/11/2022
4
Show details for 31/10/202231/10/2022
1
Show details for 30/10/202230/10/2022
2
Show details for 28/10/202228/10/2022
8
Show details for 27/10/202227/10/2022
6
Show details for 26/10/202226/10/2022
3
Show details for 24/10/202224/10/2022
3
Show details for 23/10/202223/10/2022
4
Show details for 21/10/202221/10/2022
2
Show details for 20/10/202220/10/2022
3
Show details for 19/10/202219/10/2022
5
Show details for 18/10/202218/10/2022
6
Show details for 14/10/202214/10/2022
8
Show details for 13/10/202213/10/2022
6
Show details for 12/10/202212/10/2022
3
Show details for 11/10/202211/10/2022
2
Show details for 10/10/202210/10/2022
2
Show details for 09/10/202209/10/2022
7
Show details for 07/10/202207/10/2022
2
Show details for 06/10/202206/10/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng