Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Show details for 04/05/202304/05/2023
1
Show details for 03/05/202303/05/2023
2
Show details for 30/04/202330/04/2023
1
Show details for 29/04/202329/04/2023
5
Show details for 28/04/202328/04/2023
9
Show details for 27/04/202327/04/2023
1
Show details for 26/04/202326/04/2023
4
Show details for 21/04/202321/04/2023
3
Show details for 20/04/202320/04/2023
3
Show details for 19/04/202319/04/2023
7
Show details for 18/04/202318/04/2023
5
Show details for 17/04/202317/04/2023
2
Show details for 16/04/202316/04/2023
1
Show details for 14/04/202314/04/2023
2
Show details for 13/04/202313/04/2023
5
Show details for 12/04/202312/04/2023
8
Show details for 10/04/202310/04/2023
1
Show details for 09/04/202309/04/2023
4
Show details for 08/04/202308/04/2023
10
Hide details for 07/04/202307/04/2023
25/2023/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận
24/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1319/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ
464/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1325/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 08/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
470/QĐ-UBND V/v Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
1339/UBND-KTTH V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
157/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ninh Phước
1331/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp từ nguồn kinh phí sự nghiệp phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1328/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng