Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 10/03/202310/03/2023
3
Show details for 09/03/202309/03/2023
7
Show details for 08/03/202308/03/2023
3
Show details for 07/03/202307/03/2023
7
Show details for 06/03/202306/03/2023
7
Show details for 04/03/202304/03/2023
3
Show details for 03/03/202303/03/2023
4
Show details for 02/03/202302/03/2023
7
Show details for 01/03/202301/03/2023
9
Show details for 28/02/202328/02/2023
10
Show details for 27/02/202327/02/2023
7
Show details for 24/02/202324/02/2023
1
Show details for 23/02/202323/02/2023
6
Show details for 22/02/202322/02/2023
2
Show details for 21/02/202321/02/2023
6
Hide details for 20/02/202320/02/2023
547/UBND-TCD V/v chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
545/KH-UBND V/v Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
552/UBND-PVHCC V/v tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
555/KH-UBND V/v Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2023
203/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
200/QĐ-UBND GỬI LẠI FILE QĐ. LÝ DO SỬA LẠI DÒNG THỨ 7 TRANG 1 Về việc phân công thu thập thông tin phục vụ biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7
Show details for 17/02/202317/02/2023
4
Show details for 16/02/202316/02/2023
2
Show details for 15/02/202315/02/2023
7
Show details for 14/02/202314/02/2023
5
Show details for 13/02/202313/02/2023
4
Show details for 10/02/202310/02/2023
5
Show details for 09/02/202309/02/2023
3
Show details for 08/02/202308/02/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng