Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 20/10/202220/10/2022
3
Show details for 19/10/202219/10/2022
5
Show details for 18/10/202218/10/2022
6
Show details for 14/10/202214/10/2022
8
Show details for 13/10/202213/10/2022
6
Show details for 12/10/202212/10/2022
3
Show details for 11/10/202211/10/2022
2
Show details for 10/10/202210/10/2022
2
Show details for 09/10/202209/10/2022
7
Show details for 07/10/202207/10/2022
2
Show details for 06/10/202206/10/2022
8
Show details for 03/10/202203/10/2022
3
Show details for 28/09/202228/09/2022
2
Show details for 27/09/202227/09/2022
2
Show details for 26/09/202226/09/2022
4
Show details for 25/09/202225/09/2022
1
Show details for 23/09/202223/09/2022
4
Show details for 22/09/202222/09/2022
1
Show details for 21/09/202221/09/2022
4
Show details for 20/09/202220/09/2022
6
Show details for 19/09/202219/09/2022
2
Show details for 18/09/202218/09/2022
2
Show details for 17/09/202217/09/2022
2
Show details for 15/09/202215/09/2022
12
Hide details for 14/09/202214/09/2022
53/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1287/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
3987/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
3991/UBND-KTTH V/v triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
1289/QĐ-UBND Về việc cho phép đổi tên Hội Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận thành Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2022-2027


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng