Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 14/08/202314/08/2023
83/TB-UBND V/v Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).
1067/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
3346/UBND-TCD V/v xử lý đối với các trường hợp tại Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
5
Hide details for 12/08/202312/08/2023
33/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 33/2023 (Từ ngày 14/8 đến ngày 19/8/2023)
48/2023/QĐ-UBND V/v QĐ việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3330/UBND-KTTH V/v tập trung triển khai công tác phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét.
1061/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thái (lần đầu).
1062/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Bến (lần đầu).
3
Hide details for 10/08/202310/08/2023
201/BC-UBND V/v Báo cáo đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2023, năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Tiểu Dự án 1, Dự án 3, xây dựng kế hoạch năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3301/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino
3315/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
5
Hide details for 09/08/202309/08/2023
1050/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
1051/QĐ-BTC V/v Ban hành Bộ Câu hỏi Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023
32/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 32/2023 (Điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2023)
1052/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn giám sát thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
61/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 08/08/202308/08/2023
1046/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1047/QĐ-UBND Về việc giải thể Hội Tin học tỉnh
1048/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
199/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
7
Hide details for 07/08/202307/08/2023
3210/UBND-VXNV V/v cho vay đối với hộ gia đình sản suất, kinh doanh và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
1043/QĐ-UBND V/v đính chính Quyết định số 471/QĐ-BTNMT ngày 08/4/2023 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3218/UBND-KTTH V/v khẩn trương rà soát, xử lý các vấn đề liên quan lâm sản tận dụng tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay
3228/KH-UBND V/v Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 390-KL/TU ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng