Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 13/04/202313/04/2023
484/QĐ-UBND V/v Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
485/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 06/4/2023
5
Hide details for 12/04/202312/04/2023
1415/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
166/QĐ-UBND V/v Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1411/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
81/BC-UBND V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023
1434/UBND-KTTH V/v lập Kế hoạch và thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023.
8
Hide details for 10/04/202310/04/2023
22/2023/QĐ-UBND V.v Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 6 Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1365/UBND-KTTH V/v đề nghị tham gia thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023
1379/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VneID
1374/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thi Dân vận chính quyền năm 2023
1370/KH-UBND V/v Tổ chức Chương trình gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tỉnh Ninh Thuận nhân kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2023), 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2023) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)
163/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Y tế trực thuộc Sở Y tế
162/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế
1376/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023 - 2030”.
1
Hide details for 09/04/202309/04/2023
1362/UBND-KTTH V/v tạm dừng triển khai gắn biển địa chỉ số
4
Hide details for 08/04/202308/04/2023
1355/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
471/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1350/KH-UBND V/v Tổ chức Hội chợ Công Thương Khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2023
1348/KH-UBND V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10
Hide details for 07/04/202307/04/2023
25/2023/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận
24/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1319/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ
464/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng