Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 55/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/02/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  
Tệp đính kèm:
DT1563-1675771106104-97528897.docx
DT1563-1675771106104-97528897_converted(10.02.2023_16h31p34)_signed.pdf
DT1563-1675771130637-43844469.docx(10.02.2023_16h34p18)_signed.pdf
DT1563-1675771130629-91516987.docx(10.02.2023_16h36p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà