Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1906/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 03/06/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai các văn bản của BCĐ quốc gia phòng chống dịch covid-19  
Tệp đính kèm:
.trien khai 4 vb cua BCD.doc
.trien khai 4 vb cua BCD(03.06.2020_13h49p21)_signed.pdf
2225_QD-BCDQG_28052020.docx
2225_QD-BCDQG_28052020_1.docx
2225_QD-BCDQG_28052020_2-signed.pdf
2225_QD-BCDQG_28052020_3-signed.pdf
2232_QD-BCDQG_29052020.docx
2232_QD-BCDQG_29052020_1-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc