Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4838/CT-UBND   Ngày ky´: 07/11/2022  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT17311-1667527624753-80399709_nguyenthithanhbinh-07-11-2022_08h23p17.docx
DT17311-1667527624753-80399709_nguyenthithanhbinh-07-11-2022_08h23p17(07.11.2022_09h39p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình