Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/01/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021  
Tệp đính kèm:
DT267-1672908651137-70030080_nguyenthithanhbinh-05-01-2023_19h44p06.xlsx
DT267-1672908661669-06884531_nguyenthithanhbinh-05-01-2023_19h53p54.doc
DT267-1672908723127-83798707_nnminh-06-01-2023_08h53p00.docx
DT267-1672908723127-83798707_nnminh-06-01-2023_08h53p00(08.01.2023_17h57p02)_signed.pdf
THUYET MINH KEM THEO QD 06(09.01.2023_14h55p37)_signed.pdf
BIEU SO 62(09.01.2023_14h55p51)_signed.pdf
BIEU SO 63(09.01.2023_14h56p06)_signed.pdf
BIEU SO 64(09.01.2023_14h56p20)_signed.pdf
BIEU SO 65(09.01.2023_14h56p34)_signed.pdf
BIEU SO 66(09.01.2023_14h56p49)_signed.pdf
BIEU SO 67(09.01.2023_14h57p04)_signed.pdf
BIEU SO 68(09.01.2023_14h57p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh