Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 27/04/202227/04/2022
2
Show details for 26/04/202226/04/2022
10
Show details for 25/04/202225/04/2022
2
Show details for 23/04/202223/04/2022
10
Show details for 22/04/202222/04/2022
3
Show details for 21/04/202221/04/2022
13
Show details for 20/04/202220/04/2022
6
Hide details for 19/04/202219/04/2022
15/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 và Quyết định số 101/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1606/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
1608/KH-UBND V/v Triển khai hỗ trợ Doanh nghiệp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
16/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1614/UBND-KTTH V/v ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với các trường hợp người nhiễm COVID-19 đang thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”
1618/UBND-KTTH V/v tập trung chỉ đạo, tăng tốc trong việc tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh
2
Show details for 18/04/202218/04/2022
1
Show details for 17/04/202217/04/2022
2
Show details for 11/04/202211/04/2022
1
Show details for 10/04/202210/04/2022
12
Show details for 08/04/202208/04/2022
3
Show details for 05/04/202205/04/2022
8
Show details for 04/04/202204/04/2022
8
Show details for 01/04/202201/04/2022
6
Show details for 31/03/202231/03/2022
3
Show details for 30/03/202230/03/2022
7
Show details for 29/03/202229/03/2022
1
Show details for 28/03/202228/03/2022
1
Show details for 25/03/202225/03/2022
2
Show details for 24/03/202224/03/2022
9
Show details for 23/03/202223/03/2022
2
Show details for 22/03/202222/03/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng