Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 01/04/202301/04/2023
1
Show details for 31/03/202331/03/2023
4
Show details for 30/03/202330/03/2023
2
Show details for 29/03/202329/03/2023
8
Show details for 28/03/202328/03/2023
3
Show details for 27/03/202327/03/2023
4
Show details for 24/03/202324/03/2023
3
Show details for 23/03/202323/03/2023
3
Show details for 22/03/202322/03/2023
4
Show details for 21/03/202321/03/2023
6
Show details for 20/03/202320/03/2023
2
Show details for 17/03/202317/03/2023
5
Show details for 16/03/202316/03/2023
9
Show details for 15/03/202315/03/2023
5
Show details for 14/03/202314/03/2023
8
Hide details for 13/03/202313/03/2023
863/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
864/KH-UBND V/v Triển khai Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
865/KH-UBND V/v Hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
312/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe Lạc Hồng - Ninh Thuận
869/QCPH-UBND-LĐLĐ V/v Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2026.
871/UBND-TCD V/v thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
314/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 09/3/2023
873/KH-UBND V/v Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
3
Show details for 11/03/202311/03/2023
1
Show details for 10/03/202310/03/2023
3
Show details for 09/03/202309/03/2023
7
Show details for 08/03/202308/03/2023
3
Show details for 07/03/202307/03/2023
7
Show details for 06/03/202306/03/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng