Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 20/05/202320/05/2023
1
Show details for 19/05/202319/05/2023
8
Show details for 18/05/202318/05/2023
5
Show details for 17/05/202317/05/2023
2
Show details for 16/05/202316/05/2023
5
Show details for 15/05/202315/05/2023
2
Show details for 13/05/202313/05/2023
4
Show details for 12/05/202312/05/2023
5
Show details for 11/05/202311/05/2023
4
Show details for 10/05/202310/05/2023
4
Hide details for 08/05/202308/05/2023
1764/UBND-VXNV V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt định danh điện tử VNeID mức độ 2 đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
1787/KH-UBND V/v Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp tổ chức Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
1780/KH-UBND V/v Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
1786/KH-UBND V/v Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Show details for 06/05/202306/05/2023
5
Show details for 04/05/202304/05/2023
1
Show details for 03/05/202303/05/2023
2
Show details for 30/04/202330/04/2023
1
Show details for 29/04/202329/04/2023
5
Show details for 28/04/202328/04/2023
9
Show details for 27/04/202327/04/2023
1
Show details for 26/04/202326/04/2023
4
Show details for 21/04/202321/04/2023
3
Show details for 20/04/202320/04/2023
3
Show details for 19/04/202319/04/2023
7
Show details for 18/04/202318/04/2023
5
Show details for 17/04/202317/04/2023
2
Show details for 16/04/202316/04/2023
1
Show details for 14/04/202314/04/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng