Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 12/12/202212/12/2022
1
Show details for 11/12/202211/12/2022
3
Show details for 09/12/202209/12/2022
2
Hide details for 08/12/202208/12/2022
134/TB-UBND Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh
1792/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá trị gói thầu tại phụ biểu kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu thiết bị giáo dục phổ thông phục vụ năm học 2022-2023
4
Show details for 07/12/202207/12/2022
8
Show details for 06/12/202206/12/2022
10
Show details for 05/12/202205/12/2022
4
Show details for 30/11/202230/11/2022
8
Show details for 28/11/202228/11/2022
2
Show details for 27/11/202227/11/2022
2
Show details for 26/11/202226/11/2022
9
Show details for 25/11/202225/11/2022
4
Show details for 24/11/202224/11/2022
1
Show details for 23/11/202223/11/2022
14
Show details for 22/11/202222/11/2022
7
Show details for 21/11/202221/11/2022
1
Show details for 19/11/202219/11/2022
3
Show details for 18/11/202218/11/2022
2
Show details for 17/11/202217/11/2022
2
Show details for 16/11/202216/11/2022
3
Show details for 15/11/202215/11/2022
1
Show details for 14/11/202214/11/2022
2
Show details for 11/11/202211/11/2022
3
Show details for 10/11/202210/11/2022
9
Show details for 09/11/202209/11/2022
2
Show details for 08/11/202208/11/2022
6
Show details for 07/11/202207/11/2022
1
Show details for 04/11/202204/11/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng