Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Show details for 01/03/202301/03/2023
9
Show details for 28/02/202328/02/2023
10
Show details for 27/02/202327/02/2023
7
Show details for 24/02/202324/02/2023
1
Show details for 23/02/202323/02/2023
6
Show details for 22/02/202322/02/2023
2
Show details for 21/02/202321/02/2023
6
Show details for 20/02/202320/02/2023
7
Show details for 17/02/202317/02/2023
4
Show details for 16/02/202316/02/2023
2
Show details for 15/02/202315/02/2023
7
Show details for 14/02/202314/02/2023
5
Show details for 13/02/202313/02/2023
4
Show details for 10/02/202310/02/2023
5
Show details for 09/02/202309/02/2023
3
Show details for 08/02/202308/02/2023
4
Show details for 07/02/202307/02/2023
8
Show details for 06/02/202306/02/2023
3
Show details for 05/02/202305/02/2023
2
Show details for 03/02/202303/02/2023
2
Show details for 02/02/202302/02/2023
6
Show details for 31/01/202331/01/2023
3
Show details for 30/01/202330/01/2023
2
Show details for 29/01/202329/01/2023
4
Hide details for 24/01/202324/01/2023
80/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
246/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023
252/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 10 về biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025
253/UBND-VXNV V/v cài đặt Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử phục vụ người dân đi khám, chữa bệnh không dùng Sổ khám bệnh giấy
4
Show details for 23/01/202323/01/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng