Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 15/09/202215/09/2022
12
Hide details for 14/09/202214/09/2022
53/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1287/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
3987/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
3991/UBND-KTTH V/v triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
1289/QĐ-UBND Về việc cho phép đổi tên Hội Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận thành Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2022-2027
3999/KH-UBND V/v Phát động đợt thi đua đặc biệt “Phòng, chống dịch bệnh” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3996/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”
3995/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện hoạt động “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
3993/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3992/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hà Nội năm 2022
4005/UBND-KTTH V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực Vĩnh Hy và Bãi Kinh
4012/HD-UBND V/v Quy trình rà soát, xác định, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
2
Show details for 13/09/202213/09/2022
4
Show details for 12/09/202212/09/2022
3
Show details for 11/09/202211/09/2022
2
Show details for 10/09/202210/09/2022
3
Show details for 09/09/202209/09/2022
6
Show details for 07/09/202207/09/2022
1
Show details for 06/09/202206/09/2022
4
Show details for 05/09/202205/09/2022
3
Show details for 04/09/202204/09/2022
1
Show details for 03/09/202203/09/2022
2
Show details for 02/09/202202/09/2022
4
Show details for 31/08/202231/08/2022
3
Show details for 30/08/202230/08/2022
2
Show details for 27/08/202227/08/2022
7
Show details for 26/08/202226/08/2022
1
Show details for 25/08/202225/08/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng