Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 13/06/202213/06/2022
327/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án Tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1
Hide details for 12/06/202212/06/2022
2541/KH-UBND V/v Khảo sát, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chương trình hành động 152-CTr/TU ngày 21/9/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
4
Hide details for 09/06/202209/06/2022
30/2022/QĐ-UBND V/v Công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2498/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
2506/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2511/UBND-VXNV Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
4
Hide details for 08/06/202208/06/2022
2477/UBND-TCDNC Về việc ngăn chặn giả mạo, chào bán sách về công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.
29/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ khoản 4 Điều 1 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
2484/KH-UBND V/v Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
686/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 07/06/202207/06/2022
674/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Mỹ Duy (lần hai)
677/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
678/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
2469/UBND-PVHCC V/v chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong giải quyết TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường
679/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 02/6/2022
2470//KH-TCTĐA06 V/v Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 06/06/202206/06/2022
2434/UBND-VXNV V/v triển khai Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
2446/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2448/KH-BCĐ V/v Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết
2450/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
22/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)
2463/UBND-VXNV V/v đồng ý tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022 tại tỉnh Ninh Thuận.
370/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Bắc
3
Show details for 04/06/202204/06/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng