Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Show details for 08/03/202208/03/2022
8
Show details for 07/03/202207/03/2022
2
Show details for 06/03/202206/03/2022
6
Show details for 04/03/202204/03/2022
2
Show details for 03/03/202203/03/2022
8
Show details for 02/03/202202/03/2022
9
Hide details for 01/03/202201/03/2022
800/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022.
799/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn II (2021-2025)” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
805/UBND-VXNV V/v triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 2164/CV/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy
821/KH-UBND V/v Triển khai công tác “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
818/UBND-VXNV V/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021.
816/KH-UBND V/v Triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030
815/KH-UBND V/v Tổ chức bầu chọn và tôn vinh sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh
809/UBND-VXNV V/v danh mục các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác gửi, nhận văn bản
820/KH-UBND V/v Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2022
9
Show details for 28/02/202228/02/2022
4
Show details for 26/02/202226/02/2022
5
Show details for 25/02/202225/02/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng