Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Hide details for 10/03/202210/03/2022
253/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận
967/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022
254/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
255/QĐ-UBND Về việc bổ sung Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Ninh Thuận năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
258/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
978/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác quản lý thị trường, bình ổn giá cả các hàng hóa thiết yếu, xăng dầu và các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19
981/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2022 trên địa bàn tỉnh
986/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
985/UBND-VXNV V/v bổ sung, điều chỉnh Công văn số 896/UBND-VXNV ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh.
983/UBND-KTTH V/v quy định về duy tu, khắc phục hư hỏng tuyến giao thông do vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng công trình gây ra
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Show details for 08/03/202208/03/2022
8
Show details for 07/03/202207/03/2022
2
Show details for 06/03/202206/03/2022
6
Show details for 04/03/202204/03/2022
2
Show details for 03/03/202203/03/2022
8
Show details for 02/03/202202/03/2022
9
Show details for 01/03/202201/03/2022
9
Show details for 28/02/202228/02/2022
4
Show details for 26/02/202226/02/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng